سالیان سال است که هزینه زیادی صرف امنیت شبکه‌های کامپیوتری و کاربران آن میشود، اما همچنان در سال ۲۰۱۶ شاهد این هستیم که هیچ پیشرفتی در قسمت دفاعی نداشته‌ایم. بنظر من عوامل زیادی دست در دست هم باعث بروز این وضعیت شده است که یکی از آنها «نکته‌های امنیتی» است.

هدف نکته‌های امنیتی این است که کاربران معمولی را در برابر خطرات موجود در دنیای سایبری حفظ کند، اما تا وقتیکه کاربران آنها را یاد بگیریند این نکات قدیمی و انقضاء گذشته شده‌اند، یا حتی برخی از همان ابتدا صحیح نبوده‌اند. خیلی از این نکات ممکن است از دید متخصصان امنیت مسخره بنظر بیاید اما این خود ما هستیم که طی سالیان دراز آنها در ذهن مردم وارد کرده‌ایم.

در این پست به بررسی چندین نکته امنیتی که کاربران به اشتباه آنها را قبول دارند و به آن تکیه میکنند میپردازیم.