طرز کار باتری‌های لیتیوم-یونی در انتقال یون‌ها از قطب مثبت به منفی خلاصه شده است. در تئوری این مکانیسم باید تا ابد ادامه پیدا کند، اما در عمل با هر بار شارژ و دشارژ، افزایش دما و گذشت زمان کارایی باتری کاهش پیدا میکند. بنابراین کمپانی‌های سازنده باتری طول عمر باتری‌ها را برای بسیاری از لوازم بین 300 الی 500 سیکل شارژ و دشارژ تعیین میکنند.

اما مشخص کردن طول عمر یک باتری بر اساس سیکل‌های استفاده از آن روش دقیقی نیست، چراکه دشارژ شدن یک باتری میتواند در عمق‌های متفاوتی رخ دهد و هیچ تعریف استانداردی برای از اینکه پارامترهای یک سیکل کامل چیست وجود ندارد.

در این پست میخواهیم به بررسی عوامل کاهش دهنده و افزایش دهنده طول عمر یک باتری لیتیوم-یونی بپردازیم.